ОПП "Бакалавр" (2010)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Міністра освіти і науки України

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

(в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін)

 

Галузь знань

0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра (в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін за циклами підготовки)

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Галузь знань:

0305 Економіка і підприємництво

Напрями підготовки:

6.030501 «Економічна теорія»

6.030502 «Економічна кібернетика»

6.030503 «Міжнародна економіка»

6.030504 «Економіка підприємства»

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

6.030506 «Прикладна статистика»

6.030507 «Маркетинг»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030509 «Облік і аудит»

 

Міністерство освіти і науки України

Погоджено

Департамент вищої освіти

 Болюбаш Я.Я.

Перший заступник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

 Левківський К.М.

Голова Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва

 Павленко А.Ф.

 

 

Керівник закладу-розробника

Керівник розробки

Ректор Київського національного економічного університету
ім. Вадима Гетьмана

Павленко А.Ф.

Доктор економічних наук, професор, академік АПН, ректор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Павленко А.Ф.

 

Таблиця 1

Розподіл змісту проекту освітньо-професійної програми за циклами дисциплін та критеріями нормативності і вибірковості

Назви циклів

Нормативна кількість навчальних годин/кредитів1

У тому числі

нормативні дисципліни,

годин/кредитів

вибіркові дисципліни (варіативна компонента),

годин/кредитів

Цикл гуманітарної підготовки

1296год./36кр.

(15%)

576год./16кр.

(44%)

720год./20кр.

(56%)

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

2160год./60кр.

(25%)

1548год./43кр.

(72%)

612 год./17кр.

(28%)

Цикл професійної та практичної підготовки2

5184год./144кр.

(60%)

3600год./100кр.
(69%)
в т.ч. 10 кр. практика

1584год./44кр.

(31%)

Усього

8640год./240кр.

100%

5724год./159кр.

(66,3%)

2916/81кр.

(33,7%)

 

Таблиця 2

Розподіл загального навчального часу за циклами підготовки

Цикл підготовки (термін навчання — 4 роки)

Загальний навчальний час

академічні годин

кредитів ECTS

Нормативна частина

Цикл гуманітарної підготовки

576

16

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

1548

43

Цикл професійної та практичної підготовки

3600

100

Всього за нормативною частиною

5724

159

Варіативна частина

Всього за варіативною частиною

2916

81

Всього за 4 роки

8640

240

 

Таблиця 3

Перелік навчальних дисциплін нормативної частини ОПП за циклами підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»  

Навчальні цикли та назви навчальних дисциплін

Загальний обсяг

Форма контролю

годин

кредитів ECTS

I Цикл гуманітарної підготовки (шифр — ГП)

ГП 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

3

державний
екзамен

ГП 2. Історія України

108

3

екзамен

ГП 3. Історія української культури

72

2

екзамен

ГП 4. Іноземна мова

180

5

екзамен

ГП 5. Філософія

108

3

екзамен

Разом за циклом І

576

16

 

II Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (шифр — ПНЗЕ)

ПНЗЕ 1. Загальнотеоретична дисципліна3

 180

екзамен

ПНЗЕ 2. Мікроекономіка

 144

4

екзамен

ПНЗЕ 3. Макроекономіка

 144

екзамен

ПНЗЕ 4. Історія економіки та економічної думки

 180

5

екзамен

ПНЗЕ 5.Математика для економістів:

 432

12 

 

- вища математика

252 

екзамен

- теорія ймовірності і математична статистика

180

екзамен

ПНЗЕ 5. Економіко-математичні методи та моделі:

252

 

- оптимізаційні методи та моделі

144

екзамен

- економетрика

108

екзамен

ПНЗЕ 6. Інформатика

216

екзамен

Разом за циклом ІІ

1548

43 

 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки (шифр — ПП) Навчальні дисципліни (шифр — ПП 1)

1. Напрям підготовки 6.030501 «Економічна теорія»

ПП 1. Економіка падприємства

144 екзамен
ПП 2. Менеджмент 144 екзамен
ПП 3. Маркетинг 144 4 екзамен
ПП 4. Гроші і кредит 144 4 екзамен
ПП 5. Фінанси 144 4 екзамен
ПП 6. Бухгалтерський облік 144 4 екзамен
ПП 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини 144 4 екзамен
ПП 8. Міжнародна економіка 144 4 екзамен
ПП 9. Статистика 144 4 екзамен
ПП 10. Соціологія 144 4 екзамен
ПП 11. Регіональна економіка 144 4 екзамен
ПП 12. Безпека життєдіяльності 72  2 екзамен
ПП 13. Економічна теорія: 360 10  
- політекономія 144 екзамен
- спец. семінар по Марксу і Маршаллу 108  екзамен
- спец. семінар по Кейнсу 108 екзамен
ПП 14. Мікроекономічний аналіз 144  екзамен
ПП 15. Макроекономічний аналіз 144  екзамен
ПП 16. Державне регулювання економіки 144  екзамен
ПП 17. Історія економічних учень ІІ 144  екзамен
ПП 18.Економічна історя ІІ 108  екзамен
ПП 19. Економіка галузевих ринків 144  екзамен
ПП 20. Економічна компаративістика 108  екзамен
ПП 21. Економічний розвиток 144  екзамен

ПП 22. Фінансова економіка

144

екзамен

Обсяг нормативних дисциплін 3240 90  

2. Напрям підготовки 6.030502 — Економічна кібернетика

ПП 1. Економіка підприємства

144  екзамен
ПП 2. Менеджмент 144 екзамен
ПП 3. Маркетинг 144   4   екзамен
ПП 4. Гроші і кредит 144   4   екзамен
ПП 5. Фінанси 144   4   екзамен
ПП 6. Бухгалтерський облік 144   4   екзамен
ПП 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини 144   4   екзамен
ПП 8. Міжнародна економіка 144   4   екзамен
ПП 9. Статистика 144   4   екзамен
ПП 10. Соціологія 144   4   екзамен
ПП 11. Регіональна економіка 144   4   екзамен
ПП 12. Безпека життєдіяльності 72 екзамен
ПП 13. Економічна кібернетика 360  10  екзамен
ПП 14. Дослідження операцій 144  4   екзамен
ПП 15. Моделювання економіки 180 5   екзамен
ПП 16. Прогнозування соціально-економічних процесів 144   4   екзамен

ПП 17. Системи прийняття рішень

108  екзамен
ПП 18. Технології проектування та адмініструваня БД і СД 144   4   екзамен
ПП 19. Інформаційні системи і технології в управлінні 180   екзамен
ПП 20. Управління проектами інформатизації 180   екзамен
ПП 21. Моделі економічної динаміки 144   4   екзамен
Обсяг нормативних дисциплін 3240  90  

3. Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

ПП 1. Економіка підприємства

144  екзамен
ПП 2. Менеджмент 144 екзамен
ПП 3. Маркетинг 144   4   екзамен
ПП 4. Гроші і кредит 144   4   екзамен
ПП 5. Фінанси 144   4   екзамен
ПП 6. Бухгалтерський облік 144   4   екзамен
ПП 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини 144   4   екзамен
ПП 8. Міжнародна економіка 360 10   екзамен
ПП 9. Статистика 144   4   екзамен
ПП 10. Соціологія 144   4   екзамен
ПП 11. Регіональна економіка 144   4   екзамен
ПП 12. Безпека життєдіяльності 72 екзамен
ПП 13. Міжнародне економічне право 180  екзамен
ПП 14. Олік у зарубіжних країнах 180  екзамен
ПП 15. Міжнародні фінанси 252  екзамен
ПП 16. Міжнародний маркетинг 180  екзамен
ПП 17. Міжнародна економічна діяльність України 216  екзамен
ПП18. Ділова іноземна мова 360  10  екзамен
Обсяг нормативних дисциплін 3240 90   

4. Напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

ПП 1. Економіка підприємства

360  10  екзамен
ПП 2. Менеджмент 144 екзамен
ПП 3. Маркетинг 144   4   екзамен
ПП 4. Гроші і кредит 144   4   екзамен
ПП 5. Фінанси 144   4   екзамен
ПП 6. Бухгалтерський облік 144   4   екзамен
ПП 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини 144   4   екзамен
ПП 8. Міжнародна економіка 144 4   екзамен
ПП 9. Статистика 144   4   екзамен
ПП 10. Соціологія 144   4   екзамен
ПП 11. Регіональна економіка 144   4   екзамен
ПП 12. Безпека життєдіяльності 72 екзамен

ПП 13. Стратегія підприємства

180

екзамен

ПП 14. Організація виробництва

180

екзамен

ПП 15. Економіка та організація інноваційної діяльності

144

екзамен

ПП 16. Проектний аналіз

180

екзамен

ПП 17. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

180

екзамен

ПП 18. Потенціал і розвиток підприємства

180

екзамен

ПП 19. Планування і контроль на підприємстві

180 5

екзамен

ПП 20. Управління витратами

144

екзамен

Обсяг нормативних дисциплін

3240 90

 

5. Напрям підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

ПП 1. Економіка підприємства

144 4 екзамен
ПП 2. Менеджмент 144 екзамен
ПП 3. Маркетинг 144   4   екзамен
ПП 4. Гроші і кредит 144   4   екзамен
ПП 5. Фінанси 144   4   екзамен
ПП 6. Бухгалтерський облік 144   4   екзамен
ПП 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини 360   10 екзамен
ПП 8. Міжнародна економіка 144 4   екзамен
ПП 9. Статистика 144   4   екзамен
ПП 10. Соціологія 144   4   екзамен
ПП 11. Регіональна економіка 144   4   екзамен
ПП 12. Безпека життєдіяльності 72 екзамен

ПП 13. Управління трудовим потенціалом

144  4

екзамен

ПП 14. Фізіологія і психологія праці

144

екзамен

ПП 15. Організаця праці

180  5

екзамен

ПП 16. Ринок праці

180   5

екзамен

ПП 17. Нормування праці

180  

екзамен

ПП 18. Управління персоналом

 216

екзамен

ПП 19. Мотивування персоналу

144 4

екзамен

ПП 20. Аудит персоналу

180   5

екзамен

Обсяг нормативних дисциплін

3240 90 

 

6. Напрям підготовки 6.030506 «Прикладна статистика»

ПП 1. Економіка підприємства

144 4 екзамен
ПП 2. Менеджмент 144 екзамен
ПП 3. Маркетинг 144   4   екзамен
ПП 4. Гроші і кредит 144   4   .екзамен
ПП 5. Фінанси 144   4   екзамен
ПП 6. Бухгалтерський облік 144   4   екзамен
ПП 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини 144   4   екзамен
ПП 8. Міжнародна економіка 144 4   екзамен
ПП 9. Статистика 360  10 екзамен
ПП 10. Соціологія 144   4   екзамен
ПП 11. Регіональна економіка 144   4   екзамен
ПП 12. Безпека життєдіяльності 72 екзамен

ПП 13. Економічна статистика

324 9

екзамен

ПП 14. Статистика ринків

360 10 

екзамен

ПП 15. Статистичне моделювання і прогнозування

234 9

екзамен

ПП 16. Соціальна статистика

180

екзамен

ПП 17. Демографічна статистика

180 5

екзамен

Обсяг нормативних дисциплін

3240 90

 

7. Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»

ПП 1. Економіка підприємства

144 4 екзамен
ПП 2. Менеджмент 144 екзамен
ПП 3. Маркетинг 360 10  екзамен
ПП 4. Гроші і кредит 144   4   екзамен
ПП 5. Фінанси 144   4   екзамен
ПП 6. Бухгалтерський облік 144   4   екзамен
ПП 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини 144   4   екзамен
ПП 8. Міжнародна економіка 144 4   екзамен
ПП 9. Статистика 144   4   екзамен
ПП 10. Соціологія 144   4   екзамен
ПП 11. Регіональна економіка 144   4   екзамен
ПП 12. Безпека життєдіяльності 72 екзамен
ПП 13. Поведінка споживача 180 5 екзамен
ПП 14. Логістика 180  5 екзамен
ПП 15. Маркетингова товарна політика 180 5 екзамен
ПП 16. Маркетинг промислового підприємства 180   5 екзамен
ПП 17. Маркетингове ціноутворення 180   5 екзамен
ПП 18. Маркетинг послуг 144  екзамен
ПП 19. Маркетингові дослідження 180   5 екзамен
ПП 20. Маркетингові коммунікації 144 4 екзамен
Обсяг нормативних дисциплін 3240 90   

8. Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

ПП 1. Економіка підприємства

144  4 екзамен
ПП 2. Менеджмент 144 екзамен
ПП 3. Маркетинг 144   4   екзамен
ПП 4. Гроші і кредит 360  10   екзамен
ПП 5. Фінанси 360   10   екзамен
ПП 6. Бухгалтерський облік 144   4   екзамен
ПП 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини 144   4   екзамен
ПП 8. Міжнародна економіка 144 4   екзамен
ПП 9. Статистика 144   4   екзамен
ПП 10. Соціологія 144   4   екзамен
ПП 11. Регіональна економіка 144   4   екзамен
ПП 12. Безпека життєдіяльності 72 екзамен
ПП 13. Банківська система 180 5 екзамен
ПП 14. Бюджетна система 144 4 екзамен
ПП 15. Податкова система 180 5 екзамен
ПП 16. Страхування 180 5 екзамен
ПП 17. Фінанси підприємств 180 5 екзамен
ПП 18. Фінансовий ринок 144 4 екзамен
ПП 19. Інвестування 144 4 екзамен
Обсяг нормативних дисциплін 3240 90

 

9. Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

ПП 1. Економіка підприємства

144 4 екзамен
ПП 2. Менеджмент 144 екзамен
ПП 3. Маркетинг 144   4   екзамен
ПП 4. Гроші і кредит 144   4   екзамен
ПП 5. Фінанси 144   4   екзамен
ПП 6. Бухгалтерський облік (загальна теорія) 288   екзамен
ПП 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини 144   4   екзамен
ПП 8. Міжнародна економіка 144 4   екзамен
ПП 9. Статистика 144   4   екзамен
ПП 10. Соціологія 144   4   екзамен
ПП 11. Регіональна економіка 144   4   екзамен
ПП 12. Безпека життєдіяльності 72 екзамен

ПП 13. Аналіз господарської діяльності

144 4

екзамен

ПП 14. Фінансовий облік І

144 4

екзамен

ПП 15. Фінансовий облік ІІ

144 4

екзамен

ПП 16. Управлінський облік

144 4

екзамен

ПП 17. Звітність підприємств

144 4

екзамен

ПП 18. Олік у банках

144 4

екзамен

ПП 19. Облік у бюджетних установах

144 4

екзамен

ПП 20. Інформаційні ситеми і технології в оліку та аудиті

144 4

екзамен

ПП 21. Облік і звітність в оподаткуванні

144 4

екзамен

ПП 22. Аудит

144 4

екзамен

Разом за циклом ІІІ (навчальні дисципліни)

3240 

90   

Практична підготовка 4 (шифр — ПП 2)

360

10  

Разом за циклом ІІІ

3600

100  

Усього

5724 159  

 

Державна атестація

1. Державний екзамен з української мови (за професійним спрямуванням)

2. Державна атестація з професійної підготовки. Вищий навчальний заклад обирає один з трьох наведених варіантів:

2.1 державний екзамен з загальнотеоретичної дисципліни, мікроекономіки, макроекономіки, історія економіки та економічної думки та комплексний державний екзамен за фахом;

2.2 комплексний державний екзамен за фахом та захист випускної роботи;

2.3 державний екзамен нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Кількість (не менше трьох) встановлює вищий навчальний заклад.

 

 

  1. Один кредит дорівнює 36 академічним годинам
  2. У тому числі практична підготовка 10 кредитів
  3. Дисципліна визначається вищим навчальним закладом з наступних:
     1) основи економічної науки;
     2) економічна теорія;
     3) політекономія та інші.
  4. Зміст практичної підготовки визначається вищим навчальним закладом.

 

КИЇВ 2010